Rektor i Senat 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia 
Medalu Merentibus 
Panu Profesorowi Walterowi Oelertowi.
Uroczystość odbędzie się w dniu 25 września 1999 r. o 
godz. 12.30 w Stuba Communis Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 w 
Krakowie

Prof. Walter Oelert  z Instytutu Fizyki Jądrowej w Jülich 
studia z fizyki ukończył w 1969 r. na Uniwersytecie w 
Hamburgu, tam też w 1973 r. obronił pracę doktorską. W 
latach 1973-75 pracował na Uniwersytecie w Pittsburgu, a 
od 1975 roku aż do dzisiaj pracuje w Instytucie Fizyki 
Jądrowej w Jülich z czterema rocznymi przerwami na 
pobyty CERN w Genewie. Stopień doktora habilitowanego 
otrzymał w 1986 r. w Ruhr-Universität Bochum, a od 
1996 r. jest profesorem na tym Uniwersytecie. Jest 
kierownikiem grupy w Instytucie Fizyki Jądrowej w Jülich 
oraz współpracuje z wieloma grupami i kieruje 
eksperymentami prowadzonymi w Instytucie Fizyki 
Jądrowej w Uppsali oraz CERN w Genewie.
	Prof. W. Oelert zajmował się bardzo różnorodną 
tematyką związaną z fizyką jądrową oraz fizyką cząstek 
elementarnych. Jego największym osiągnięciem jest 
zaprojektowanie oraz przeprowadzenie eksperymentu 
mającego na celu wyprodukowanie atomów antywodoru. 
Realizacja tych badań rozpoczęła się w CERN w Genewie 
w 1994 r. w ramach współpracy, której kierownikiem był 
prof. W. Oelert. W przeprowadzonych eksperymentach po 
raz pierwszy na świecie pokazano, że możliwa jest 
produkcja  atomów stanowiących antymaterię. Pomiary z 
produkcją antywodoru zostały zakończone  w 1996 r., a 
systematycznie publikowane wyniki tego eksperymentu 
wzbudziły zainteresowanie na świecie i były wielokrotnie 
cytowane i komentowane. Dzięki sukcesowi odniesionemu 
w tym eksperymencie, w CERN budowany jest obecnie 
kolektor antyprotonów, który pozwoli na badanie 
antywodoru w spoczynku, umożliwiając poznanie 
podstawowych symetrii fizyki.
	Innego typu temat badań związana jest z jego 
pracami prowadzonymi w Instytutach Fizyki Jądrowej w 
Jülich, Uppsali oraz CERN w Genewie. Początkowo były 
to badania rozpraszania elastycznego i nieelastycznego 
jąder oraz reakcje transferu dla różnych układów 
jądrowych. W ramach tych prac zajmował się zarówno 
budową aparatury służącej do badań jak również 
teoretyczną analizą otrzymanych wyników. Otrzymane 
rezultaty stały się między innymi podstawą jego pracy 
habilitacyjnej. Po uruchomieniu nowego źródła ciężkich 
jonów na cyklotronie w Jülich zajmował się badaniem 
mechanizmu reakcji jądrowych w oddziaływaniu ciężkich 
jonów. Od 1985 r. włączył się bardzo aktywnie w 
przygotowanie i prowadzenie eksperymentów w CERN w 
Genewie, przy użyciu pierścienia akumulacyjnego 
antyprotonów LEAR. Zajmował się badaniem produkcji 
par hiperon-atyhiperon w oddziaływaniu protonów z 
antyprotonami oraz spektroskopią egzotycznych stanów 
gluonów i kwarków. Jednocześnie kierował grupami 
fizyków przygotowujących eksperymenty na nowo 
budowanych akceleratorach w Jülich i Uppsali. 
Zbudowane do tych prac systemy detekcyjne wykorzystane 
zostały w eksperymencie WASA-PROMICE na 
akceleratorze CELSIUS w Uppsali. Na nowym 
akceleratorze w Jülich uruchomiony został pod kierunkiem 
prof. Oelerta układ pomiarowy COSY-11 wykorzystujący 
magnes dipolowy akceleratora do analiz pędów produktów 
reakcji. W wykonywanych przez grupę profesora Oelerta 
eksperymentach studiowana była przyprogowa produkcja i 
rozpad różnych mezonów. 
	Wynikiem badań naukowych profesora Oelerta jest 
opublikowanie 124 prac w ogólnie uznanych czasopismach 
naukowych, 128 referatów na wielu międzynarodowych 
konferencjach naukowych, 17 referatów prezentowanych 
na posiedzeniach Amerykańskiego Towarzystwa 
Fizycznego, 130 referatów na posiedzeniach Niemieckiego 
Towarzystwa Fizycznego, udział w 54 konferencjach. 
Prof. Oelert jest uznanym recenzentem naukowym prac w 
Physical Review C. Physical Review Letters, Physical 
Letters B i Radiochimica Acta.
	Szczególnie bliska i owocna współpraca naukowa, 
trwająca blisko 20 lat łączy Prof. W. Oelerta z fizykami 
krakowskimi z UJ.   W oparciu o wyniki eksperymentów 
wykonywanych przez fizyków krakowskich wspólnie z 
grupą prof. W. Oelerta  powstał na Uniwersytecie dwie 
prace habilitacyjne, cztery doktorskie i dziewięć prac 
magisterskich. Z inicjatywy i przy udziale prof. Oelerta 
powstała w Instytucie Fizyki UJ nowoczesna pracownia 
detektorów, a także organizowane są od wielu lat w 
Krakowie międzynarodowe konferencje naukowe 
poświęcone fizyce mezonowej. Wyniki wspólnych 
eksperymentów zostały opublikowane w 25 pracach w 
najlepszych czasopismach fizycznych. 


Tekst dyplomu

*
My
Rektor Magnifikus Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
działając na mocy decyzji
Senatu naszej Uczelni
Walterowi Oelertowi
z Forschungszentrum Jülich
Profesorowi Uniwersytetu Rurhy w Bochum
wybitnemu fizykowi, który pierwszy w świecie
wytworzył atomy antymaterii
nadajemy prawa, przywileje i godności 
MERENTIBUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGOza ogromne zasługi w nawiązaniu i rozwijaniu współpracy z 
fizykami Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez umożliwienie im 
prowadzenia badań naukowych w laboratorium Centrum 
Badawczego Jülich, a także promocję ich osiągnięć naukowych 
na całym świecie, między innymi poprzez zainicjowanie w 
Krakowie serii konferencji naukowych przynoszących splendor 
naszemu Uniwersytetowi i miastu.
*